www.zamaturite.bg Начало / Нормативна уредба
Пишете ни на maturi@mon.bg

Нормативна уредба

Придобиването на средно образование след успешно завършен 12. клас и успешно положени държавни зрелостни изпити е регламентирано в Закона за народната просвета.

17.01.2008 Закон за народната просвета

Чл.1.Този закон урежда устройството, функциите и управлението на системата на народната просвета.
Чл.2.
Системата на народната просвета включва детски градини, училища и обслужващи звена.
Чл.3.Системата на народната просвета осигурява образование според държавни образователни изисквания...

20.11.2008 Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити.
Чл.2. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 2 и 3. от Закона за народната просвета за придобиване на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас. ...

20.11.2008 Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

Чл.1. С тази наредба се приемат учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета.

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини