www.zamaturite.bg Начало / Полезни съвети
Пишете ни на maturi@mon.bg

ВАЖНО ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ!

На този етап всеки от Вас, който желае да получи диплома за средно образование, е подал в училището, в което се обучава, заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, и е получил служебна бележка за подадено заявление. В служебната бележка са записани изпитите, на които сте пожелали да се явите, както и входящият номер, с който сте регистриран в системата.

След успешното завършване на 12. клас от директора на училището си ще получите и служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. В нея ще бъдат посочени избраните от Вас предмети, по които ще полагате държавни зрелостни изпити, както и информация на коя дата, в колко часа, в коя сграда и в коя зала ще ги полагате. Съхранявайте тази служебна бележка до приключване на изпитната сесия!

В деня на съответния изпит трябва да се явите в посочената сграда 30 минути преди началото на изпита с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на заявените от Вас изпити, и да заемете своето място в залата 15 минути преди началото на изпита. Квесторите в залата ще Ви запознаят с правата и задълженията Ви преди и по време на изпита, както и след приключване на работата с изпитния материал.

Внимание! В залата може да внесете и да ползвате синя химикалка, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник.

Преди началото на изпита ще получите голям бял плик, малко бяло пликче и листове за чернова, а непосредствено след обявяване на изпитния вариант – изпитен комплект.

Изпитният комплект съдържа:

  • изпитна книжка

  • лист за отговори, съединен с перфорация с идентификационна бланка

  • свитък за свободни отговори

Необходимо е да разделите внимателно по определения пунктир листа за отговори от

идентификационната бланка и да съхранявате идентификационната бланка в големия бял плик до момента на попълването й.

Изпитната книжка съдържа варианти на тест, отделeни с цветни разделители. Вие ще работите само по единия от вариантите – този, който е изтеглен в деня на изпита.

В тестовете има три вида задачи: задачи с избираем отговор, задачи със свободен отговор, задачи за създаване на текст или за представяне на решение на задача.

Отговорите на задачите с избираем отговор отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка.Листът за отговори изглежда така (тук можете да видите макета)

За да отбележите верния отговор, зачертайте със знака Х кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:


Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте кръгчето с буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:


Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака Х. За всяка задача трябва да е отбелязан само един действителен отговор.

Отговорите на задачите със свободен отговоротбелязвайте на предоставения свитък за свободни отговори. Свитъкът изглежда така (тук можете да видите макета)

Прочетете внимателно в тестовата книжка инструкциите за всяка задача и напишете верния според Вас отговор на посоченото за това място в свитъка.

Задачите за създаване на текст или за представяне на решението на задача изпълнявайте върху свитъка след мястото за отбелязване на свободните отговори.

Внимание! Написаното на листовете за чернова няма да бъде оценявано. Затова преценете добре времето, с което разполагате, и преписвайте внимателно от черновата върху свитъка за свободни отговори!

Изпитът започва, след като квесторът в залата обяви началото и запише на дъската часовете за начало и за край на изпита. Не преписвайте записаното на дъската, то е за Ваш ориентир във времето!

При необходимост по време на изпита може да получите от квестора допълнителни листове за чернова.

Помнете, че нямате право да напускате изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит, а в случай, че напуснете сградата, няма да Ви допуснат обратно в нея до края на изпитния ден.

Важно е да знаете, че върху листа за отговори и върху свитъка за свободни отговори не се допуска поставянето на знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа. В противен случай Вашата работа ще бъде анулирана!

По време на изпита е забранено да шумите и да извършвате действия, които нарушават нормалното протичане на изпита, да подсказвате и да преписвате, да ползвате коректори, калкулатори, справочници, мобилна комуникационна техника.

След приключване на работата е необходимо да попълните собственоръчно идентификационната бланка, като впишете внимателно и точно трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, след което да поставите бланката в малкото пликче и да го залепите в присъствието на квестора.

Накрая трябва да поставите малкото пликче заедно със свитъка за свободните отговори и с листа за отговори в големия плик, да залепите големия плик и да го предадете на квестора заедно с изпитната книжка и с листовете за чернова, след което да се подпишете в предоставения от квестора протокол и да напуснете залата и сградата.


ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ!

Публикувано в страница Полезни съвети

Уважаеми зрелостници, родители и учители,

Aко на сайта не откриете отговор на вашите въпроси - попълнете долния формуляр и го изпратете. Експерти от МОН ще ви отговорят своевременно.

Моля, използвайте кирилица и попълнете всички полета.

Име

Имейл

Съобщение

Код Изпрати

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини