www.zamaturite.bg Начало / Полезни съвети
Пишете ни на maturi@mon.bg

Държавен зрелостен изпит по цикъл "Философия"

Предметният цикъл „Философия” може да бъде избиран за втори държавен зрелостен изпит. Учебно – изпитната програма за ДЗИ е съобразена с учебното съдържание, усвоено в задължителния за всички училища минимален брой часове. Цикъл „Философия” включва следните учебни предмети – психология и логика, (9-ти клас); етика и право (10-ти клас) и философия (11-ти клас). Тук трябва още веднъж да подчертаем, че учебният предмет „Свят и личност” не е част от философския цикъл.

Държавният зрелостен изпит се състои от две части:

 • Част І включва 38 тестови задачи с максимален брой точки 65:
  - тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
  - тестови задачи със свободен отговор.
 • Част ІІ включва създаването на философско есе върху един от зададените три фрагмента - мисли с философска насоченост, дава максимален брой точки - 35.

Учебното съдържание е ориентирано към пет основни идейни ядра, които най-общо се отнасят към изучаваните научни дисциплини във философския цикъл:

 • Себепознание и взаимност (Психология)
 • Критическо мислене и създаване на смисъл (Логика)
 • Свобода и отговорност (Етика)
 • Свобода и законност (Право)
 • Човекът и неговият свят (Философия)

В учебно-изпитната програма равностойно в качествен смисъл са представени отделните учебни съдържания на предметите от цикъл “Философия”. Именно в тази цялост може ефективно да се следва целта на обучението по тези предмети - да ориентира ученика в отношенията му към себе си, към другите и към света, да съдейства за неговото самоопределяне като автономна личност и свободен гражданин. Осъществяването на тази цел насърчава свободното мислене, формира умения за самостоятелно решаване на теоретически и практически проблеми с типови и творчески методи, мотивира изучаване на европейската културна и гражданска традиция в нейните исторически образци.

Оценяваните компетентности на учениците може да разгледаме в два плана. В по-общ план са представени така:

 • Знае, разбира и прилага изучавания материал
 • Притежава логическа култура и умения за аргументиране
 • Умее да разбира и оценява теоретични и жизнени ситуации
 • Умее да създава и аргументира собствени идеи, свързани с общочовешките ценности и гражданското самосъзнание
 • Умее да осмисля и създава философски текст

Конкретно оценяването на есето се основава на следните показатели:

 1. 1. Ниво на разпознаване на философската проблематика (философските проблеми), заложена/и във фрагмента – до 5 точки;
 2. 2. Ниво на философска осмисленост и интерпретация на проблемите – до 10 точки;
 3. 3. Ниво на употреба и владеене на логическия и понятиен инструментариум при формулиране на позиция и излагане на аргументация в нейна подкрепа – до 10 точки;
 4. 4. Степен на самостоятелност при тълкуването на проблема във фрагмента – до 7 точки;
 5. 5. Ниво на езикова и стилистична култура – до 3 точки

От теста въпросите със затворен отговор се оценяват като за всеки верен отговор се дава една точка. Така максимумът от точки за решаване на затворените въпроси е тридесет. Тестовите задачи със свободен отговор са осем и се оценяват с максимален брой точки – тридесет и пет. От въпросите със свободен отговор четири са насочени към поместен в изпитния свитък текст (възможно е свитъкът да съдържа и два свързани текста), в който се съдържат и отговорите на поставените въпроси. Необходимо е текстът да бъде прочетен аналитично. Тестовите задачи със свободен отговор разкриват умението на учениците да осмислят философски въпроси и да проявяват компетентности, свързани с нивото на разпознаване, разбиране и интерпретиране на текста и изказаните чрез него проблеми. В теста са включени въпроси, изучавани в трите години на обучение от философския цикъл – сравнително равен е броят на въпросите по психология, логика, етика, право и философия.

Максималният брой точки, които ученикът може да получи за втората част на ДЗИ - есето - е тридесет и пет точки. Философското есе показва до каква степен учениците са успели да надграждат познанията, придобити от отделните предмети във философския цикъл и да разкрие нивото на общата философска грамотност. Необходимо е да се знае, че като учебно съдържание в учебно-изпитната програма са заложени преди всичко понятия и проблеми, а не толкова имена на философи, школи и течения. В това отношение се следват държавните образователни изисквания (ДОИ) и учебните програми по предметите от философския цикъл. Следователно фрагментите за есе задават изучаван проблем, съдържат ключови за учебно-изпитната програма понятия, но е възможно авторите на фрагментите да не са изрично включени в учебните програми. Вече бе споменато, че имената на философите съзнателно са ограничени в учебните програмите - дава приоритет на философското осмисляне на проблема пред познаването на философията на конкретния философ, школа или течение. Основните критерии за оценката на философското есе са равнището на осмисляне и философизиране на темата/проблема, зададен чрез фрагмента, както и умението за изразяване на обосновано отношение към себе си, към другите и към света. Този приоритет не отхвърля високото ценене на познаването на философската традиция и култура. За постигане на най-висока оценка би допринесло умението на ученика да извежда основния смисъл на фрагмента и да го разглежда в контекста на философията и културата.

Решаването на теста и създаването на философско есе не формират самостоятелни оценки, но е добре учениците да съсредоточат своите усилия и върху двата компонента на изпита.

Оценяването ще се извършва от национална комисия, чиито членове са учители от средните училища и преподаватели от висшите училища. Присъствието на преподаватели, външни за средното образование, не представлява опасност за изпита, тъй като критериите за оценяване са изработени на основата на реалностите и нуждите на средното образование. Преподавателите от висшите училища ще увеличат гаранцията за по-обективно оценявани и могат да бъдат мост между степените на образование.

Публикувано в страница Полезни съвети

Уважаеми зрелостници, родители и учители,

Aко на сайта не откриете отговор на вашите въпроси - попълнете долния формуляр и го изпратете. Експерти от МОН ще ви отговорят своевременно.

Моля, използвайте кирилица и попълнете всички полета.

Име

Имейл

Съобщение

Код Изпрати

Въпроси и oтговори

 1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
 2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
 3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
 4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини