www.zamaturite.bg Начало / Полезни съвети
Пишете ни на maturi@mon.bg

Държавен зрелостен изпит по Математика

Държавният зрелостен изпит по математика се избира по желание като втори зрелостен изпит.

Учебно изпитната програма е разработена на базата на учебните програми по математика за ІХ, Х и ХІ клас- задължителна подготовка. Тя включва учебно съдържание по алгебра, геометрия, комбинаторика, вероятности и статистика, с което се проверяват основни знания, умения и компетентности.

Зрелостният изпит се състои в решаването на 28 задачи от три вида:

  • 20 тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. Всеки верен отговор на тестова задача се оценява с 2 точки. За правилно посочени отговори на задачите се получават 40 точки;
  • 5 тестови задачи със свободен отговор (число или кратък израз). Всеки верен отговор на тестова задача се оценява с 3 точки. За правилно записани отговори на задачите се получават 15 точки;
  • 3 задачи (по една от алгебра, геометрия и комбинаторика), решeнията на които се представят в писмен вид с необходимите обосновки. Всяка пълно решена задача се оценява с 15 точки. За решенията на трите задачи се получават 45 точки.

Максималният брой точки, които могат да се получат за решените 28 задачи е 100.

Как трябва да се подготвите за зрелостния изпит по математика?

Прочетете внимателно учебно изпитната програма за държавния зрелостен изпит по математика и вижте какви знания и умения ще се проверяват и оценяват съответно по алгебра, геометрия, комбинаторика, вероятности и статистика (www.mon.bg).

Направете преговор на учебното съдържание, включено в учебно изпитната програма , като използвате учебниците по математика за задължителна подготовка. Припомнете си основни дефиниции, определения, правила за смятане и твърдения (теореми). Разучете решенията на основните задачи в учебниците. Опитайте се да решите и дадените задачи за упражнения, защото за да се научите да плувате, е необходимо да влизате във водата и да плувате. Ако срещнете трудност при преговора на учебното съдържание и решаването на някои от задачите потърсете, помощта на вашия учител.

Оценка на вашата подготовка може да направите като се опитате да решите за 4 астрономически часа задачите, дадени на пробния държавен зрелостен изпит по математика -2007 г.

Ако времето не ви стига и резултатът не ви удовлетворява, какво да направите?

Обърнете внимание на характерните особености на задачите от трите вида. Тестовите задачи с четири възможни отговора, от които само един е верен, са различни по естество и покриват по-голям обем от учебното съдържание. Между тях има и доста лесни стандартни задачи, които се решават по образец.

Целта на теста е да провери вашите основните математически знания, умения и придобита математическа култура.

При решаването на тези задачи трябва да умеете бързо да се „пренастройвате” от един вид задачи на друг. Времето, с което разполагате средно за всяка задача, е не-повече от 5-6 минути. Освен това, за да се даде правилният отговор, не малка част от задачите трябва да бъдат решени по стандартния начин (без описване на решението) и полученият отговор да се сравни с дадените алтернативи. Задачите с избираем отговор позволяват понякога да се стигне до верния с различни съображения и да се избегне директното им решаване. В основата на такива стратегии е фактът, че са дадени четири отговора, като точно един от тях е верен. Съществуват някои възможности „ да се подмине” дългото директно решаване.

Най-простата стратегия е директната проверка. Тя най-често се прилага за задача с избираем отговор, когато няма дълги пресмятания. С конкретни примери от Пробния държавен зрелостен изпит по математика - 2007 г. ще покажем как може с проверка да се открие верният отговор. Най-често срещаните задачи от този тип са уравнения и системи уравнения с конкретно посочени отговори.

Задача 3. Кое от посочените числа са корени на уравнението

а) -1; б) -1 и 2; в) 1; г) 2.

Проверка показва, че при x=-1 дясната страна на уравнението е отрицателно число, което показва, че отговорите а) и б) не са верни . Отново с проверка се вижда, че верният отговор е в).

Задача 4. Числото 1 не е корен на уравнението:

а); б) в) г)

Тук не е необходимо да се решава всяко от четирите уравнения. Веднага се вижда, че числото
1 не е корен на уравнението , защото не принадлежи на дефиниционното
множество и следователно верният отговор е б).


Задача 11. Вероятност на събитие може да бъде числото:

а) б) в); г);

От класическото определение за вероятност, че за всяко събитие A е изпълнено
то веднага се вижда, че верният отговор е г) .


За тестовите задачи със свободен отговор (число или кратък израз) е характерно това, че са стандартни и не се иска да пишете подробно решение и обосновка.

Задачите от третия вид- за решаването им е характерно това, че е необходимо да притежавате по-задълбочено математическо мислене, комбинативност и изобретателност при прилагане на знанията и уменията. Решенията на задачите трябва да бъдат написани последователно, пълно и изчерпателно, да съдържат логически обосновки на съответните пресмятания, построения и доказателства. За всяка решена част от задачата (без да сте решили цялата задача) вие ще получите съответен брой точки.

Основни правила за вашия успех на зрелостния изпит:

Прочетете спокойно темата и изберете за решаване най-лесните (според вас) задачи. Повечето от задачите са стандартни и се решават чрез непосредствено приложение на основните дефиниции, определения, правила за смятане и твърдения, а останалите изискват по-задълбочено познаване на учебния материал, математическо мислене и изобретателност. Ако една задача се окаже трудна за вас ( не знаете как се решава и какви знания да използвате) преминете на следващите и накрая, ако ви остане време се върнете отново към нея.

Помнете, че направеният добър и точен чертеж решава ”половината” от геометричните задачи.

Времето за решаване на отделните видове задачи не е ограничено, но отделянетона повече време за една задача остава под съмнение възможността времето да ви стигне за решаване на останалите задачи.

Стремете се да решавате повече задачи, които можете да решите. По този начин вие ще получите максимален брой точки.


Публикувано в страница Полезни съвети

Уважаеми зрелостници, родители и учители,

Aко на сайта не откриете отговор на вашите въпроси - попълнете долния формуляр и го изпратете. Експерти от МОН ще ви отговорят своевременно.

Моля, използвайте кирилица и попълнете всички полета.

Име

Имейл

Съобщение

Код Изпрати

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини