www.zamaturite.bg Начало / Полезни съвети
Пишете ни на maturi@mon.bg

Държавен зрелостен изпит по История и цивилизация 2009

Държавният зрелостен изпит се състои от двe части:

 • Част I включва 38 тестови задачи с максимален брой точки 65:
  - тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
  - тестови задачи със свободен отговор с различен брой елементи.
 • Част II включва създаването на текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници) с максимален брой точки 35.

Учебното съдържание от съвременна световна история, изучавано в X клас е ориентирано към четири теми:

 • Версайска система;
 • Политически системи в Европа между двете световни войни;
 • Международни отношения през 30-50-те г. на ХХ в;
 • Процесите на евроинтеграция.

Учебното съдържание от история на България е ориентирано към следните теми на учебната програма за XI клас:

 • Политическо развитие;
 • Власт и институции;
 • Общество и обществен живот;
 • Светът на българите: околна среда и манталитет;
 • Култура и духовен живот;
 • Религии и църква;
 • Българите и светът.

Учебно-изпитната програма следва съвременната концепция за обучението по история и цивилизация, която се основава на възгледа, че то има особено важна роля за подготовката на младия българин, за неговата ориентация, адаптация и реализация в съвременното демократично общество, за развиване на уменията му за активно гражданско участие в социалния живот в условията на културното многообразие и глобализацията. Съвременната концепция насърчава свободното мислене, формира умения за самостоятелно решаване на теоретически и практически задачи с типови и творчески методи, мотивира изучаване на световната, европейската и българската история.

В по-общ план оценяваните компетентности на учениците могат да се представят по следния начин:

 • Притежава знания за българската история и за съвременната световна история;
 • Умее да представя, анализира и интерпретира различни исторически източници (писмени исторически текстове, различни видове изображения, карти, схеми, статистически данни);
 • Умее да попълва и да съставя хронологии за определени епохи, периоди и събития;
 • Умее да установява синхрон между отделни събития, личности и идеи в българската и в световната история;
 • Разпознава определени събития или периоди по исторически карти.
 • Умее да дефинира основни исторически понятия;
 • Посочва примери, които илюстрират съдържанието на дадено историческо понятие;
 • Използва исторически понятия в зададена конкретна ситуация;
 • Коментира исторически понятия, включени в писмен източник;
 • Умее да създава текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници).

Конкретно оценяването на текста се основава на следните показатели:

 • Определяне и изясняване на ключовите понятия в заглавието;
 • Отговори на всички съпътстващи въпроси;
 • Правилен подбор на главните факти;
 • Анализ и обобщения на основата на аргументираните твърдения;
 • Отговорът на историческия въпрос да отговаря на зададеното условие;
 • Степен на самостоятелност при представянето, анализирането и интерпретирането на различните исторически източници
 • Ниво на езикова и стилистична култура

Тестовите задачи от затворен тип се оценяват като за всеки верен отговор се дава една точка. Тестовите задачи с различен брой елементи, които изискват свободен отговор, са с различен брой точки. Така максимумът от точки за решаване на теста е шестдесет и пет. В теста са включени въпроси, изучавани в X и XI клас, като ще преобладава броят на тестовите задачи от история на България.

Максималният брой точки, които ученикът може да получи за втората част на ДЗИ – създаването на текст, е тридесет и пет точки. Създаването на текста показва до каква степен учениците са успели да надграждат познанията, придобити от цялостното си обучение по история и цивилизация, и да разкрие нивото на общата историческа култура. Необходимо е да се знае, че като учебно съдържание в учебно-изпитната програма са заложени не само факти, понятия, отделни исторически събития, личности и идеи. В това отношение се следват държавните образователни изисквания (ДОИ) и учебните програми по история и цивилизация за X и XI клас. Дава се приоритет на историческото представяне, анализиране и интерпретиране на различни исторически източници, на умението да се установява синхрон между отделни събития, личности и идеи в българската и в световната история, на умението да се посочват примери, на умението да се използват исторически понятия в зададена конкретна ситуация, на умението да се коментират исторически понятия и т. н. Тези тестови задачи ще носят по-голям брой точки.

Решаването на тестовите задачи и създаването на текст не формират самостоятелни оценки, т.е. учениците имат право и да не работят върху двете части, но това би ги лишило от възможността да постигнат високи оценки.

Оценяването ще се извършва от национална комисия, чиито членове са учители от средните училища и преподаватели от висшите училища. Присъствието на преподаватели, външни за средното образование, не представлява опасност за изпита, тъй като критериите за оценяване са изработени на основата на реалностите и нуждите на средното образование. Преподавателите от висшите училища ще увеличат гаранцията за по-обективно оценяване и могат да бъдат мост между степените на образование.

Христина Маркова , главен експерт в ДПОО

Публикувано в страница Полезни съвети

Уважаеми зрелостници, родители и учители,

Aко на сайта не откриете отговор на вашите въпроси - попълнете долния формуляр и го изпратете. Експерти от МОН ще ви отговорят своевременно.

Моля, използвайте кирилица и попълнете всички полета.

Име

Имейл

Съобщение

Код Изпрати

Въпроси и oтговори

 1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
 2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
 3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
 4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини