www.zamaturite.bg
Пишете ни на maturi@mon.bg

Матури са проведени за първи път в България преди 130 години

Зрелостниците в различни периоди е трябвало да полагат между 2 и 6 писмени и 5 – 6 устни изпита. Учебните предмети, върху които зрелостниците най-често са държали изпити, са: български език, математика, различни чужди езици, физика, химия, история.

  • Държавни зрелостни изпити са проведени за първи път у нас през 1878 г.
  • Зрелостниците са полагали и писмени, и устни изпити години наред.
  • Матурите са били задължителни за всички, завършили  от 1892 г. до 1965 г.

През 1998 г. в Закона за народната просвета като условие за придобиване на средно образование се въвеждат държавните зрелостни изпити. Редица обстоятелства водеха до тяхната отмяна през годините.

До 2002 г. беше възможно освобождаването от зрелостни изпити при условие, че зрелостниците са завършили успешно последния гимназиален клас с оценка най-малко Много добър (5) и имат средноаритметична оценка от годишните оценки по съответния учебен предмет най-малко Много добър (5).

Пробни държавни зрелостни изпити (матури) са провеждани през 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2007 г.

20.11.2008 Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

Чл.1. С тази наредба се приемат учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета.

20.11.2008 Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити.
Чл.2. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 2 и 3. от Закона за народната просвета за придобиване на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас. ...

17.01.2008 Закон за народната просвета

Чл.1.Този закон урежда устройството, функциите и управлението на системата на народната просвета.
Чл.2.
Системата на народната просвета включва детски градини, училища и обслужващи звена.
Чл.3.Системата на народната просвета осигурява образование според държавни образователни изисквания...

17.01.2008 Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?

По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи: „линия, пергел..

17.01.2008 Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?

Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти могат ли да се признаят? Кои училища могат да се освободят от държавни зрелостни изпити по чужди езици?

Следващи публикации »

Въпроси и oтговори

  1. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
  2. Оценките от изпитите по чужд език към чуждите институти може ли да се признаят?
  3. Кога трябва да подам заявление за допускане до матура?
  4. Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование?
Прочети всички отговори >>>

Новини